Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele obchodu Maimana, Tereza Inková, IČ 02940817, se sídlem Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.maimana.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.maimana.cz dále jen („webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případně je možné vyhotovit kupní smlouvu v anglickém jazyce. Webové stránky společnosti jsou v českém a anglickém jazyce. V případě sporu má přednost smlouva a obchodní podmínky v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, avšak bez zahrnutí ceny za dopravu zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o možnosti úhrady objednaného zboží a o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, termín dodání, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Prodávající akceptuje úhradu kupní ceny bezhotovostním bankovním převodem na náš účet (který bude sdělen spolu s přijetím objednávky – variabilní symbol a další podrobnosti budou kupujícímu zaslány prostřednictvím e-mailu). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.2. V případě osobního vyzvednutí na adrese provozovny prodávající akceptuje také úhradu platební kartou.

3.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1. Kupující má možnost převzetí uhrazeného zboží dvěma způsoby, a to osobním převzetím v provozovně prodávajícího, nebo převzetím při doručení prostřednictvím dopravní služby Zásilkovna.

4.2. Jestliže vybere kupující při uzavření kupní smlouvy doručení zboží prostřednictvím dopravní služby Zásilkovna, bude mu zboží prodávajícím zasláno do pěti (5) pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího na uvedenou doručovací adresu. Pokud si kupující přeje zaslat zboží na pobočku Zásilkovny či jiným způsobem, uvede vše do poznámky v objednávce.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Prodávající zajišťuje dopravu zboží prostřednictvím služby Zásilkovna na území České a Slovenské republiky.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující prodávajícímu písemně oznámit, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího info@maimana.cz, a to tak, že uvede číslo objednávky, své jméno a příjmení a datum nákupu spolu s informací, že odstupuje od kupní smlouvy.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním originálním obalu. Kupující nese náklady na vrácení zboží.

5.3. Po odstoupení od kupní smlouvy zašle či donese osobně kupující zboží prodávajícímu na adresu sídla i provozovny: Terronská 579/21, 160 00 Praha 6. Kupující ve vlastním zájmu zboží zašle zpět prodávajícímu jako pojištěnou zásilku, jelikož prodávající neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

5.4. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.

5.5. V  případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu po přezkoumání vráceného zboží, nejpozději do pěti (5) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2. Záruka na výrobní vady zboží je 24 měsíců. Naše zboží má charakter originálu a je vyrobeno ručně, v domácnostech švadlen, ne v továrně. Proto i rozměry jsou někdy odchylné od standardu (vše uvádíme u popisu výrobku). Vzhledem k povaze těchto ručně vyráběných koberců jsou možné některé nepravidelnosti (v barevnosti, technice tkaní), tyto se nepovažují za vady. Záruku na ně sami nemáme, jen čestné slovo znalce. Záruční lhůta kupujícímu započne převzetím zboží. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku špatného zacházení vedoucí k nevratnému poškození zboží nebo v důsledku nesprávného užívání, viz návod k užití (který bude přiložen ke zboží společně s certifikátem kvality).

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Zboží druhé jakosti je výslovně vyznačeno v popisu zboží na webu a v kupní smlouvě. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.5. V případě nesprávného používání, odchylného postupu údržby od popisu v návodu k užití (chybně zvolený postup praní, čistění apod.) prodávající neručí za případné vady či změny stavu produktu a nelze takto vzniklé vady reklamovat.

6.6. V případě reklamace kupující kontaktuje prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží následně zašle (obchodním balíkem) na adresu sídla a provozovny: Terronská 579/21, 160 00 Praha 6. Součástí reklamace je doklad o zaplacení a popis vady reklamovaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do třiceti (30) pracovních dnů od doručení.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že fotografie umístěné na webovém rozhraní prodávajícího jsou odpovídající skutečnému stavu zboží, neboť se vždy jedná o fotografii originálního zboží.

7.3. Prodávající předá spolu se zbožím kupujícímu certifikát kvality, který obsahuje informace ohledně názvu a kódu zboží, rozměru, specifikace materiálu, barviv, záruky a včetně návodu k užití. Kupující má povinnost se tímto certifikátem a návodem na užití řídit, na případné reklamace na vzhled a změnu kvality materiálu z důvodu nedodržování tohoto návodu na užití nebude brán zřetel.

7.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním a evidencí svých osobních údajů v databázi prodávajícího nezbytných pro zdárné plnění kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Dále kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.4. Osobní údaje budou zpracovány prodávajícím po dobu neurčitou. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze nebo je v databázi změnit dle návrhu kupujícího.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo činností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.2. Zpráva je doručena:

– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

  • adresa pro korespondenci, vrácení zboží, reklamaci: MAIMANA, Tereza Inková, IČ 02940817, se sídlem Terronská 579/21, 160 00 Praha 6
  • telefon: +420 776 202 777
  • provozní doba: po předchozí telefonické dohodě
  • adresa elektronické pošty: info@maimana.cz
  • číslo účtu: 2900793180/2010
  • fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 25.04.2014
  • úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 6